Adatkezelési tájékoztató

munkahely betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK) munkavállalóinak kiválasztása során kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Fent említett kiválasztás folyamatát – az átláthatóság kedvéért – az alábbiakban szemléltetjük:

1) Az SZKKK pályázatot ír ki egyes munkakörök betöltésére vonatkozóan, amit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hirdet ki.

2) Miután a pályázó benyújtja a pályázatát, az SZKKK a pályázati dokumentációt véleményezére megküldi az igazgató által meghatározott kollégának, aki véleményezi azt, majd meghallgatja a pályázót és véleményét megküldi az igazgatónak.

3) A pályázó felvételéről az SZKK igazgatója dönt.

 

I. Adatkezelő megnevezése

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Képviseli: Juhász Zsófia igazgató (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. +36 (22) 202-340; titkarsag@fehervariprogram.hu)

II. A kezelt személyes adatok köre

Az SZKKK a pályázó által beküldött pályázati dokumentációban – különösen a pályázó szakmai önéletrajzában, erkölcsi bizonyítványában, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatában, nyelvismeretet tanúsító okiratának másolatában, szakmai vagy szakirányú tevékenység bemutatásában, a betöltendő állásra vonatkozó szakmai programban – foglalt személyes adatokat kezeli.

III. Az adatkezelés célja

Az SZKK a pályázó személyes adatait az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény – jogszabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő – munkavállalójának kiválasztása céljából kezeli.


IV. Az adatkezelés jogalapja

Az Önkormányzat adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos érdeke). Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a beérkező pályázatok befogadásához, elbírálásához, illetve az eljárás eredményéről való tájékoztatáshoz. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja.

V. Az adatkezelés időtartama

1. Nyertes pályázat esetén:
A nyertes pályázó pályázata a személyi anyag részévé válik, amelyet az SZKKK belső adatkezelési szabályaiban meghatározott ideig kezeli. A munkaviszony létesítésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelésről a felvett pályázó külön tájékoztatást kap.

2. Nem nyertes pályázat esetén:
A pályázatokat kizárólag online formában kell eljuttatni az SZKKK-hoz, így sikertelen pályázat esetén a pályázó által benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti, illetve a pályázó személyes adatait törli. A számítógépről és a levelezésből való törlésről az SZKKK jegyzőkönyvet készít és azt iktatja.

VI. Adatfeldolgozók

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Székesfehérvári Intézményi Központ, (a továbbiakban SZIK) továbbá a Magyar Államkincstár látja el.

Az SZKKK informatikai rendszerét az EXCOM COMPUTER Kft. biztosítja.

VII. A pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A pályázót a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:

1. Hozzáféréshez való jog

A pályázó jogosult arra, hogy az SZKKK-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:

–  az adatkezelés céljáról,

–  az érintett személyes adatok kategóriáiról,

–  a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

–  a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

–  a személyes adatok gyűjtésének módjáról,

–  a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá

–  a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.

 

A hozzáféréshez való jog keretén belül az SZKKK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a pályázó rendelkezésére bocsátja. További másolásért az SZKKK adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. A helyesbítéshez való jog

A pályázó jogosult arra, hogy kérésére az SZKKK indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pályázóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3. A törléshez való jog

A pályázó kérésére az SZKKK indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha

–  a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az SZKKK gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy

–  a pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

–  a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy

–  a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A pályázó jogosult arra, hogy kérésére az SZKKK korlátozza az adatkezelést, ha

–  a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az SZKKK ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

–  ha az adatkezelés jogellenes, és a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy

–  az SZKKK-nak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

–  A pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az SZKKK jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó indokaival szemben).

VIII. A joggyakorlás menete

1) Az SZKKK a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a VII. 1-4. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az SZKKK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót.

2) Ha az SZKKK nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3) Az SZKKK díjmentesen tájékoztatja a pályázót, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az SZKKK, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4) Az SZKKK a pályázó kérelmét a pályázó azonosítását követően tudja teljesíteni.

5) Amennyiben az SZKKK-nak megalapozott kétségei vannak a IX. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. Egyéb rendelkezések

A személyes adatok kezeléséről az SZKKK adatkezelési nyilvántartást vezet.

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A pályázó a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az SZKKK-hoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) fordulhat.

A pályázó az SZKKK-val, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

 

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., – Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu