Adatkezelési tájékoztató

A www.fehervariprogram.hu honlap címen és az oldalon elérhető szolgáltatásnak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.  

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy

b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;

c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

 

A személyes adatok köre 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ már az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán az ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a www.fehervariprogram.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a honlapok látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezek az adatok automatikus adat-továbbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. Ezeket az adatokat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel.

 

A honlapon végzett rendezvényre jelentkezéssel és eljárás indításával kapcsolatos adatkezelés

A www.fehervariprogram.hu honlapon végzett rendezvényekre való jelentkezések során megadott adatokat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az adott rendezvényekre vonatkozó további információk megküldésére, valamint számla készítésére használja.

 

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az adatkezelés jogalapja tisztázott:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A hozzájárulásnak mindig önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Intézményünk, mint adatkezelő a hozzájárulást valamennyi adatkezelési célhoz egyenként szerzi be, egyúttal felhívja az érintett figyelmét azon jogára, hogy a hozzájárulást bármikor egyszerű módon visszavonhatja.

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az adott jogviszony alapjául szolgáló szerződés megkötését megelőzően, illetőleg a létrejött szerződés kapcsán is – az adattakarékosság elve mellett – kezel személyes adatot, azonban minden esetben írásos hozzájáruló nyilatkozat alapján és a szükséges hatósági nyilvántartási és bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben.

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ közérdekű adatkezelést végez a jogszabály, vagy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete által ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges mértékben. Ilyenek például a rendezvényszervezésekhez kapcsolódó adatkezelések, valamint az önkormányzat kulturális feladatainak helyi szintű ellátásához kapcsolódó adatkezelések.

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az adminisztratív ügyintézés helyén az információ szolgálaton, az ügyféltérben található elektronikus megfigyelő rendszer működtetését (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., Művészetek Háza földszinti ügyféltér) ezen a jogalapon végzi, hiszen itt a személyes adatkezelésének alapjául szolgáló érdek a személy- és vagyonvédelem, illetőleg üzleti titok védelme.

 

Érintettek jogainak tiszteletben tartása, illetve biztosítása

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett jogait. Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és képviselőjének neve, elérhetősége;

b) a személyes adatok kezelésének célja;

c) a személyes adatok kezelésének jogalapja (amennyiben ez az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, azt konkrétan megjelölni);

d) személyes adat címzettje;

e) harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák;

f) a személyes adatok tárolásának időtartama;

g) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról;

h) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható (a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét);

i) a felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

j) az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei.

 

A tájékoztatás mellőzhető, ha az érintett már rendelkezik az információkkal.

Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, a fentieken felül tájékoztatja az érintettet az átvett személyes adatokról, valamint az adatok forrásáról.

Ebben az esetben a tájékoztatás időpontja: az adat megszerzésétől számított

 • 30 nap,
 • kapcsolattartási célú adatkezelésénél az első kapcsolatfelvétel,
 • ha más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb az első közlés.

 

A tájékoztatás mellőzhető az alábbi esetekben:

 • ha az érintett már rendelkezik az információkkal,
 • a szóban információk rendelkezésre bocsátása lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár,
 • jogszabály által elrendelt adatkezelés esetén,
 • jogszabályban előírt titoktartási kötelezettség alapján.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • személyes adatok másolata,
 • adatkezelés célja,
 • adatok kategóriái,
 • adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk,
 • címzettek,
 • harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák,
 • tárolás időtartama,
 • az érintett jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás joga.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikusan kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a valóságnak meg nem felelő adatot a tudomásszerzését követő 15 nap alatt helyesbíteni köteles. A helyesbítésről – kérelemre –értesíteni kell az érintetteket.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ működéséért felelős személy az érintettek adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesít a felelősség alól annak bizonyítása, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az e §-ban nem szabályozott kártérítési kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

 1. A törléshez való jog
 • Az érintett bármikor jogosult a rögzített adatainak törlését kérni az adatkezelőtől, akinek indokolatlan késedelem nélkül meg kell tennie a szükséges lépéseket ennek érdekében.
 • A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket az adatkezelő jogszabály alapján kezel.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törléshez való jog és az elfeledtetéshez való jog szabályai nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő az érintett kérelmére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, amely lehetővé teszik, hogy az adatkezelő ellenőrizze az adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri az adatkezelés korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amíg vizsgálódik, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátott, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a következő jogalapok esetén:

 • közérdekű adatkezelés, illetve az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés,
 • adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az érintett tiltakozhat továbbá a személyes adatai kezelése ellen a közvetlen üzletszerzési cél esetén.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén és az impresszumban jelzett tárhelyszolgáltónál találhatók meg.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 •  Név: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
 • Weboldal: www.fehervariprogram.hu
 • Adószám: 15361095-2-07
 • Elektronikus elérhetőség: titkarsag@fehervariprogram.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 22-202-340
 • Adatvédelmi tisztviselő: 

   

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ költségtérítést állapít meg.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén

 • bírósághoz fordulhat (Székesfehérvári Törvényszék, 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1., 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10., www.birosag.hu/torvenyszekek/szekesfehervari-torvenyszek),
 • valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Székesfehérvár, 2021. január 4.

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ